Retainio 5

Retainio OTO was released by Karthik Ramani. Retainio has two front end options called Retainio Commercial and Retainio. This product also has a total of five OTOs: Retainio Pro, Retainio Agency Elite, Retainio Agency Premium, Retainio Reseller Licenses Elite and Retainio Reseller Licenses Lite. Retainio also has four downsells called Retainio Lite, Retainio Agency Starter, Retainio Reseller Licenses Elite (3 Pay) and Retainio Reseller Licenses Lite (3 Pay). Please find all front end 1 and 2, al...